Projektiranje cestne in spremljajoče infrastrukture.

več...

Vodenje in revidiranje infrastrukturnih projektov.

več...

Svetovalne storitve s področja prometa in cestogradnje.

več...

Končani Projekti

 • 25 let

  Družba BPI – Biro za projektiranje in inženiring d.o.o. je bila ustanovljena sredi leta 1990 v takrat še »jugoslovanskih časih«, ko je bilo treba nekatera dovoljenja za registracijo podjetja pridobiti tudi v Beogradu. Bili smo prvo zasebno projektivno podjetje v Sloveniji, ki je s področja projektiranja cest dobila državna naročila. Naša prva naročnika sta bila takratna Republiška uprava za ceste s Študijo variant hitre ceste Slovenska Bistrica – Središče ob Dravi in Občina Maribor s Študijo variant Zahodne obvoznice med Vrbansko in Lackovo cesto.
  S študijami variant avtocestnih povezav v severovzhodni Sloveniji smo prispevali k enemu od temeljev Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (NPIARS), ki ga je sprejel Državni zbor leta 1995.
  Tudi eni od prvih projektov pri realizaciji NPIARS so bili projekti za izvedbo 2. polovice Slovenike na odsekih Hoče – Dramlje, ki smo jih izdelali v našem biroju.
  Tako kot je NPIARS prispeval k razvoju celotnega slovenskega gospodarstva, predvsem tistega, povezanega z gradbeništvom, je prispeval tudi k razvoju naše družbe. Od prvotnih pet ustanoviteljev in sodelavcev, nas je danes enajst. Ves tehnični kader ima univerzitetno izobrazbo. Naša usmeritev je, da zaposlujemo in strokovno vzgajamo mlade. Kar štirje mladi inženirji so diplomirali ob somentorstvu naših starejših kolegov.

  OBSEG DEJAVNOSTI

  Družba je registrirana za izvajanje vseh dejavnosti, ki sodijo v okvir graditve objektov v skladu z Zakonom o graditvi objektov, njena specialnost pa je projektiranje in revidiranje projektov cestne infrastrukture. Pod projektiranjem ceste se razume vse tisto, kar je s cesto posredno ali neposredno povezano. Projekt ceste običajno vsebuje:
  – načrt trase same ceste
  – načrte križišč in priključkov
  – načrte premostitvenih objektov
  – načrte opornih in podpornih zidov
  – načrt odvodnje in čiščenje odpadnih voda
  – načrt regulacij odvodnikov
  – načrt prometne opreme in signalizacije
  – načrte komunalne in energetske infrastrukture na območju projektirane ceste
  – načrte protihrupne zaščite
  – načrte krajinske arhitekture
  – varnostni načrt

  K tem načrtom pa spada še vrsta elaboratov in študij, ki so obvezni sestavni del projektov cest:
  – geološko geomehanski elaborat
  – geodetski elaborat
  – hidrološki elaborat
  – prometna študija
  – študija hrupa
  V sklopu naročil projektov cest, ki so vedno unikatni projekti, z našimi občasnimi podizvajalci,
  včasih pa tudi partnerji pri skupnih nastopih, prevzemamo in vodimo izdelavo kompletne projektne dokumentacije. Projektant ceste je vedno vodilni projektant, ki zagotavlja tudi odgovornega vodjo projekta.

  POMEMBNEJŠI REFERENČNI PROJEKTI

  IDZ in študije variant

  Pri projektiranju ceste je bolj kot pri drugih objektih pomembna tista 1. faza, imenovana idejna zasnova oziroma študija variant. Takrat projektant cesto «položi« v prostor in s tem nek način trajno spremeni videz pokrajine na nekem naravnem ali urbanem območju.
  Najpomembnejše študije variant, na osnovi katerih smo izbrali najustreznejše trase, ki so danes v glavnem zgrajene so:
  – AC Pesnica – Slivnica z Novo Zrkovsko cesto in hitro cesto med Ptujsko cesto in Slivnico
  – Pomurska AC Maribor – Pince
  – AC Slivnica – Draženci
  – AC Draženci – Gruškovje
  – Zahodna obvoznica Maribora od Vrbanske ceste do Lackove ceste
  – Južna obvoznica od Lackove ceste do Bohove s priključkom na avtocesto
  – Hitra cesta Slovenska Bistrica – Središče ob Dravi
  – 3. razvojna os na srednjem delu med AC A1, Šentilj – Koper in AC A2 Karavanke – Obrežje
  – cestna povezava Puhove ceste in Ul. Pariške komune
  – obvoznica Radelj ob Dravi
  – obvoznica Ormoža
  – obvoznica Pragerskega
  – obvoznica Lenarta
  – obvoznica Lendave
  – obvoznica Ruš

  IDP, PGD, PZI in PID

  Za večino zgoraj naštetih cest ali posameznih odsekov na njih smo izdelali idejne projekte (IDP) kot osnove državnim ali občinskim lokacijskim načrtom, projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekte za izvedbo (PZI).
  Poleg avtocest, hitrih cest in obvoznic smo izdelali vrsto projektov vseh faz za ceste različnih kategorij, od državnih glavnih cest do lokalnih cest, javnih poti in gozdnih cest, ter križišč, krožišč in parkirišč.
  Nekaj pomembnejših projektov za izvedbo je:
  – krožišče Titova cesta – Ul. heroja Bračiča
  – krožišča Trnje, Gomilica in Turnišče
  – krožišče Kozje
  – krožišče Lenart
  – krožišče Mlinska – Ul. Kneza Koclja
  – krožišči Ruše – Lobnica in Ruška vrata
  – krožišče Koresova – Engelsova
  – rekonstrukcija Limbuške ceste
  – rekonstrukcija Erjavčeve ulice
  – rekonstrukcija ulice Kraljeviča Marka
  – izven nivojsko križanje ceste G1-2 Ormož- Središče ob Dravi in železniške proge Ormož – Hodoš
  – rekonstrukcija ceste R2-424 Sevnica – Planina
  – rekonstrukcije cest na območju opuščenih mejnih prehodov Kuzma, Gederovci, Šentilj, Dolga vas, Robič in Škofije
  – ceste v poslovno – industrijski coni Lenart
  – rekonstrukcija ceste R2-406 Dekani – Lazaret, odsek skozi Ankaran
  – oskrbni center Maribor ob AC Pesnica – Slivnica
  – bencinski servis Slivnica II
  – bencinski servis Turnišče
  – bencinski servis Mlinska ulica

  Večina teh projektov je izvedenih ali tik pred izvedbo, za vse izvedene projekte pa smo izdelali tudi projekte izvedenih del (PID).

  Recenzije in revizije

  Za državne institucije, Direkcijo RS za ceste in DARS opravljamo recenzije za vse vrste projektne dokumentacije in revizije PGD projektne dokumentacije, za katere to predvideva zakon o graditvi objektov.
  Nekaj najpomembnejših je:
  – PGD in PZI AC Klanec – Srmin
  – PGD in PZI več odsekov AC med Ljubljano in Obrežjem
  – IDZ in PGD rekonstrukcije rondoja Tomačevo na severni ljubljanski obvoznici
  – IDZ razširitve AC Koseze – Kozarje na zahodni ljubljanski obvoznici
  – IDZ razširitve AC Ljubljana – Vrhnika
  – IDP Jeprca – Stanežiče – Brod
  – IDP HC Koper – Dragonja
  – IDP HC Koper – Izola
  – PGD in PZI HC Srmin – Škofije
  – Študija variant HC Razdrto – Vipava
  – IDP 3. razvojne osi na južnem delu med Novim Mestom in Vinico
  – Vrsta PGD in PZI za rekonstrukcije cest in križišč na omrežju državnih G in R cest

  Strokovno razvojne naloge

  Poleg projektiranja in revidiranja projektov cestne infrastrukture se ukvarjamo tudi s strokovno razvojnimi nalogami kot avtorji ali soavtorji. Med tistim, ki smo jih samostojno izdelali ali vodili njihovo izdelavo so:
  – Osnutek Pravilnika za projektiranje cest
  – TSC (Tehnična specifikacija za javne ceste) Odvodnjavanje cest
  – TSC Maloprometne ceste
  – TSC Večnivojski priključki in vozlišča

  Poleg tega smo s svojimi strokovnimi članki in referati prisotni na vrsti kongresov, simpozijev in drugih strokovnih srečanjih.

  Privacy Preference Center

  Close your account?

  Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?